Kokoomuksen ryhmäpuhe

Arvoisa puheenjohtaja, virkamiehet, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Teemme budjettia tilanteessa, jossa Suomen vaihtotase on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2011 alkaen ja bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos on ollut negatiivinen jo vuodesta 2012 eli neljä vuotta peräkkäin. Suomen talouskasvu on hitainta koko Euroopassa. Tässä taloustilanteessa hallitus on säätämässä lakeja, jotka väistämättä vaikuttavat myös kuntatalouteen. Eurooppa ja myös Suomi on lisäksi valtavan turvapaikanhakijavirran kohteena. Maailman talous on epävakaa, joten on selvää, että Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia tässä tilanteessa. Jotta voimme säilyttää hyvinvointivaltion, Suomen on opittava tuottamaan hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin.

Valtion verotulojen ja menojen suhde on kestämätön. Jokaista käytettyä 50 €:a kohden valtio joutuu ottamaan velkaa 7 €:a. Samalla työttömyys on ollut kasvussa, mikä lisää kustannuksia ja vähentää verotuloja entisestään.

Meidän on pystyttävä kasvattamaan tuottavuutta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Työllisyyden hoitoon pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota ja poistaa työllistämisen esteitä, jolloin saamme verotulot kasvuun. Samalla pitää karsia julkisen sektorin menoja, jotta velkaantuminen saadaan taittumaan. Tarvitsemme tässä taloudellisessa tilanteessa molempia keinoja. Hyvinvointivaltion turvaamiseksi asioita on tehtävä eri tavalla – joustavammin, avarakatseisemmin ja yhteistyöhakuisemmin.

Vähentääkseen julkisen sektorin menoja valtio vähentää rahoitusta niille kunnallisille palveluille, jotka sen mielestä voi tuottaa kustannustehokkaammin. Tämä laajentaa jokaisen kunnan vastuuta, jotta Suomi saadaan jälleen kasvu-uralle.

Myös Vantaa joutuu nyt valitsemaan, onko se mukana julkisen talouden tasapainottamisessa ja sitä kautta hyvinvointivaltion turvaamisessa vai eikö ole.

Hyvät valtuutetut,

jos joku teistä kysyy, miksi Kokoomus ei esitä lisää menoja kaupunginjohtaja Nenosen budjettiesitykseen, äskeinen on vastaus siihen.

Jokaisen valtuutettumme mielikuvitus riittäisi lisävelalla rahoitettaviin ideoihin, mutta nyt meiltä vaaditaan päätöksentekokykyä ja vastuullisuutta.

Vuonna 2016 valtionosuudet vähenevät varhaiskasvatuksesta myös Vantaalla. Valtio on esittänyt, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot nostettaisiin 21 lapsesta 24 lapseen. Vantaa säilyttää ryhmäkoot 21 lapsessa. Koska lain valmistelu subjektiivisesta päivähoidosta on vielä keskeneräinen, Kokoomus ei puolla myöskään ryhmäkokojen muutosta vuonna 2016.

Kouluissa luokkakokoja ei olla myöskään suurentamassa, vaikka valtion pienryhmätuki loppuu.

Hyvät valtuutetut,

Kokoomus nosti budjetin lähetekeskustelussa esille nämä suuret linjat:

–    Työllisyyden hoitoon ja työllistäviä yrityksiä houkuttelevaan Vantaan elinvoimaohjelmaan pitää panostaa.

–    Talouden korjaamista TVO:n pohjalta pitää jatkaa.

–    Tehokasta yhteistyötä palvelutuotannossa – mm. palvelusetelimallia pitää edistää.

–    Veronkorotuksista tulee pidättäytyä, jotta emme syö kuntalaisten ostovoimaa ja heikennä työllisyyttä Vantaalla.

Budjettineuvotteluissa toimme lisäksi esille eräitä yksityiskohtaisia esityksiä. Otan niistä esille kolme esimerkkiä ja toivon, että ne etenevät muiden valtuustoryhmien tuella.

Ensimmäinen on koulujen ilmanlaatukysymysten kestävä ratkaiseminen ja siihen liittyen toimivan ohjeistuksen ja valvonnan kehittäminen Vantaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Pidämme arvokkaana sitä, että osana budjettiprosessia piirrettiin selkeä kartta, miten Hämeenkylän koulun sisäilmaongelmille etsitään vuoden 2016 aikana kestävä ratkaisu.

Toinen on asukasliikeiden ja lautakunnan jäsenten käytännön vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Jotta molemmat pääsevät perehtymään ja vaikuttamaan ajoissa lautakuntien asioihin, esityslistat pitää julkistaa viimeistään 5 arkipäivää eli käytännössä viikkoa ennen kokousta.

Kolmas asia on vantaalaisten viihtyvyyden, kulttuuritarjonnan ja positiivisen kaupunki-ilmapiirin edistäminen. Esitämme selvitystä siitä, miten kaupungin omia konsertti- ja tapahtumatiloja saataisiin nykyistä aktiivisempaan käyttöön. Jotta tapahtumat eivät päädy Helsinkiin ja Espooseen, pitää kehittää osaamista ja aktiivisuutta markkinoida omia konsertti ja tapahtumafoorumeitamme.

Lopuksi haluan kiittää muita valtuustoryhmiä ja kaupungin virkamiesjohtoa hyvästä yhteistyöstä.

Emme ihan aina ole kaikesta yhtä mieltä, mutta on hienoa tietää, että kaikki kuitenkin pyrkivät oman aatemaailmansa näkökulmasta ajamaan vantaalaisten etua.

Kiitos!