Get Adobe Flash player

Koulutus painopistealueeksi, Uusi Vantaa 1/06

KOULUTUS PAINOPISTEALUEEKSI

Kuntien niukkojen taloudellisten resurssien aikana on entistä tärkeämpää suunnata resurssit oikein myös koulutoimessa. Perusopetusverkostoa rationalisoimalla kunnat pyrkivät kohdentamaan resursseja rakenteiden sijasta opetukseen. Keskeisintä on, että kouluverkkosuunnitelmat voidaan ottaa johdonmukaisesti käyttöön ja varmistaa niin alueellisesti kattava lähikouluverkosto.

Kuntien keskinäinen yhteistyö perusopetuksessa on lisääntynyt ja alueellisia suunnitelmia ja koulutuspoliittisia strategioita esimerkiksi perusopetuksen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi on tehty. Kunnat pyrkivät optimoimaan resurssiensa käyttöastetta ja hyödyntämään alueensa osaamisresursseja Aineenopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon tarvitaan paljon erityisosaamista, jota järjestetään yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Tämä toimintamalli on osoittautunut erityisen toimivaksi pienten kuntien kesken Suomessa. Myös pääkaupunkiseudulla etsitään lisää yhteistyömahdollisuuksia yli kuntarajojen.

Toisen asteen kouluverkko kehittämisstrategioiden pohjalle

Alueellisen ja valtakunnallisen koulutuspolitiikan lähtökohta on koko ikäluokan kouluttaminen. Tärkein peruskysymys on se, kuinka perusopetuksen jälkeinen koulutus saadaan pysymään jokaisen nuoren ulottuvilla. Palvelurakenneselvityksen mukaan lukiokoulutuksen kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi on hyödynnetty etä- ja verkko-opetusta, järjestetty opetusta alueellisena lukioverkostona ja syvennetty yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tai muiden alueen oppilaitosten kanssa. Kehitys näyttää jatkuvan ja vahvistuvan samansuuntaisena.Yhteistyö on erityisesti syrjäseudulla ensiarvoisen tärkeää, koska siten turvataan koulutuspalvelujen saatavuus jatkossakin. Ikäluokkien pienenemisestä johtuen kaikki kunnat eivät enää pysty järjestämään esimerkiksi lukiokoulutusta. Syrjäseuduilla on kuntia, joissa syntyvyys on niin pieni, että vain muutama oppilas aloittaa koulunkäynnin vuosittain. Kaikille nuorille on kuitenkin turvattava koulutusmahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta. Kuntien välinen alueellinen yhteistyö on ratkaisu tähän ongelmaan. Ammatillisessa koultuksessa kuntien pitää ratkaista koulutuksen määrällinen mitoitus., koulutusalojen suuntaaminen työelämätarpeen mukaan ja toimipisteiden sijoittelusta koulutuksen saatavuuden turvaamiseksi.

Vantaa on lapsiystävällinen kunta

Vantaalla käytetään noin 43 %:a kaupungin käyttömenoista lapsiin ja nuoriin. Tämä on iso osa koko kaupungin kokonaismenoista. Vantaa on nuori kaupunki ja iso osa sen väestöstä on lapsiperheitä. Hyvä päivähoitotoiminta ja koulutus nielaisee suurimman osan tästä summasta. Kaupunki on satsannut myös nuorten vapaa-ajan toimintaan, uusia harrastusmahdollisuuksia ja -paikkoja kehitetään koko aika lisää. Tämä on panostusta myös tulevaisuuteen. Turvallinen ja virikkeitä sisältävä ympäristö kehittää lapsista myös aktiivisia aikuisia.

Vantaalla on nykyisin toimiva kouluverkko. Sivistystoimessa on huomioitu alueellinen muuttoliike ja nykyiset tarpeet. Kouluja on rakennettu sinne, missä niitä tarvitaan ja supistettu ja yhdistetty kouluja hallinnollisesti siellä, missä lapsimäärä on ollut laskussa. Näillä toimilla on turvattu myös opetushenkilöstön työllistyminen. Koulujen hallinnollisislla yhdistämisillä on turvattu kaikille opettajille riittävä määrä työtunteja.

Kansainväliset oppimistulokset

Suomen koululaitos on saanut kiitosta ja se on pärjännyt erittäin hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Meillä on korkeatasoinen opettajankoultusjärjestelmä ja työhönsä sitoutuneita opettajia. Oppilaat ovat olleet kärkipäässä Pisa-tutkimuksissa muun muassa äidinkielen ja matematiikan taidoissa. Yksi syy hyviin tuloksiin on Suomen koulutusjärjestelmän tasaisuus. Meillä pyritään antamaan kaikille oppilaille hyvää opetusta kouluissa. Erityisopetusta on lisätty tarpeen mukaan, jotta kaikki oppilaat pysyisivät mukana.

Pidän tärkeänä sitä, että peruskouluissa keskitetään voimavarat perusasioiden opetukseen kuten äidinkieleen, matematiikkaan ja kieliin. Taito- ja taideaineet ovat myös tärkeitä, jotta lapsista kasvaa aktiivisia ja avarakatseisesti ajattelevia aikuisia. Perusasioiden hyvä hallinta on kestävä kivijalka tulevaisuudessakin.

Anitta Orpana
opetuslautakunnan puheenjohtaja
Vantaan kaupunginvaltuutettu
lehtori, VTM