Get Adobe Flash player

Oppimalla hyvät eväät elämään, Uusi Vantaa 2/2002

OPPIMALLA HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN

Laaja ja perusteellinen yleissivistys on paras pohja työelämässä tarvittavien valmiuksien hankkimiselle. Perusopetuksella luodaan hyvä perusta oppimiselle ja koko yksilön tulevaisuudelle. Peruskoulutus antaa ihmisille tietoyhteiskunnan edellyttämät perusvalmiudet. Hyvä pohja auttaa nuorta siirtymään perusopetuksesta ammatilliseen ja yleissivistävään opetukseen sekä tämän jälkeen mahdollisesti korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulujärjestelmäämme on kehitetty yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen muodostaman kokonaisuuden pohjalta. Kehitystyötä tehdään nk. duaalimallin pohjalta, jossa ammattikorkeakoulujen tehtävä on vastata korkeasta ammatillisesta osaamisesta ja yliopistojen tehtäviin kuuluu korkeimmasta sivistyksestä ja teoreettisesta osaamisesta huolehtiminen. Molemmat korkeakoulut ovat mielestäni löytäneet oman paikkansa ja täydentävät hyvin toisiaan. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä voi edetä joustavasti peruskoulutuksesta toisen asteen koulutukseen ja jatkaa edelleen opintoja korkeakoulussa. Oppiminen ei ole vain nuoruusvuosiin liittyvää kertaluonteista toimintaa vaan kestää koko eliniän. Osaamista, tietoja ja taitoja ylläpidetään jatkuvasti. Opittavat tiedot eivät ole pelkästään korkea-asteen koulutusta ja teknologian hallitsemista, niihin kuuluvat myös kädentaitojen, luovuuden ja muiden kykyjen monipuolinen hyödyntäminen.

Osaamisella pärjätään myös maailmalla

Osaaminen on Suomen tärkeä vientiartikkeli. Koulutusjärjestelmämme tähtää vahvaan asiantuntijoiden kouluttamiseen. Suomalaisia huippuosaajia arvostetaan maailmalla: heitä löytyy niin tieteen, taiteen kuin korkean teknologian aloilta. Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut paljon kiitosta kansainvälisesti. Meillä on meneillään erilaisia projekteja, joihin ulkomaalaiset kollegamme käyvät mielellään tutustumassa. Koulutusmarkkinat samalla myös kansainvälistyvät. Olemme perinteisesti tottuneet siihen, että koulutuksen järjestäjiä ovat kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt ja valtio. Kansainvälistyminen on laajentanut koulutustarjontaa yli rajojen. Koulutustarjonnan lisääntyminen ja kilpailu tarjoajien välillä lisäävät opiskelijoiden valintamahdollisuuksia ja parantavat laadukkaan koulutuksen saatavuutta.

Laatuun on panostettava

Suomalaiset arvostavat koulutusta. Jokainen vanhempi haluaa antaa lapsilleen pääoman, joka tukee heidän menestymistään myös aikuisena työelämässä. Elämme parhaillaan tiukkoja aikoja, erityisesti kuntatalous on ahdingossa. Kaikki toimialat joutuvat etsimään säästöjä menoistaan. Koulutuksen laatu ei kuitenkaan saa kärsiä. Useimmat vanhemmista ovat halukkaita maksamaan siitä, että heidän lapsensa saavat tasokasta opetusta. Joitakin vuosia sitten koulut laajensivat eri aineiden valintamahdollisuuksia todella rajusti. Tuloksena oli se, että ryhmät olivat joissakin valinnaisaineissa todella pieniä, mikä lisäsi tietenkin kustannuksia. Minusta on hyvä, että oppilailla on valinnanmahdollisuuksia ja he voivat kehittää itseään omien mieltymystensä mukaisesti, mutta tässäkään asiassa ei pidä mennä liiallisuuksiin. Perustiedot ja -taidot on hallittava hyvin, mikä antaa hyvän pohjan myös tuleville opinnoille.

Anitta Orpana
lehtori
Vantaan kaupunginvaaltuutettu
opetuslautakunnan jäsen